Adresa: comuna Gălești, sat Gălești nr. 64

Tel.: 0265-586112 Fax: 0265-586112 Email: galesti@cjmures.ro

Pagini

Regulamentul de Organizare și Internă a Aparatului de specialitate al Primarului

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLEŞTI

CAPITOLUL I. : DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Aparatul propriu al Consiliului local înfăptuieşte administraţia publică locală în conformitate cu hotărârile acestuia şi dispoziţiile primarului comunei, în vederea realizării serviciilor publice de interes local.
Art.2. - Primarul comunei este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna funcţionare a activităţii personalului din aparatul propriu.
Art.3. - Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu aparatul propriu al Consiliului local constituie primăria comunei, instituţie cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale în comuna Găleşti..
Art.4. - Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit .
Art. 5. - (1) Raporturile dintre autoritatea administraţiei publice locale din comună şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazeaza pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judet.
(2) În relatiile dintre autoritatea administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
Art.6. - Aparatul propriu al Primăriei comunei Găleşti are în compoziţie următoarele posturi :
1. posturi de conducere :
1. Primar
2. Viceprimar
3. Secretar
2. posturi de execuţie :
1. Referent cu atribuţii contabile
2. Referent cu atribuţii de operator rol
3. Referent cu atribuţii de casier - agent fiscal
4. Referent cu atribuţii de agent agricol
5. Referent cu atribuţii de asistenţă socială
6. Guard
7. Bibliotecar cu normă normă întreagă
C. servicii publice:
1. Muncitori la compartimentul serviciul public comunitar
2. Asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav
Art.7. - (1) Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu pâna în momentul încetarii acestui raport, în conditiile legii.
(2) Modalitatile de dezvoltare a carierei în funcţia publică sunt promovarea într-o funcţie publică superioară şi avansarea în gradele de salarizare.
Art. 8. - Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în functia publică sunt următoarele:
a) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină ţi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;
b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
c) egalitatea de şanse, prin recunoasterea vocatiei la cariera în functia publica a oricarei persoane care îndeplineste conditiile stabilite potrivit legii;
d) profesionalismul, principiu potrivit caruia exercitarea functiei publice se face cu respectarea principiilor prevazute de lege;
e) motivarea, principiu potrivit caruia, în vederea dezvoltarii carierei, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa aplice, în conditiile legii, instrumente de motivare morala si materiala a functionarilor publici, precum si sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesionala individuala a acestora;
f) transparenţa, principiu potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la cariera în functia publica
Art.9. - (1) Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcţiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
(2) În mod exceptional, autoritatea publică poate organiza ori, dupa caz, poate solicita organizarea concursului, în condiţiile Hotarâri Guvernului nr.1209/2003, în situatia în care functiile publice se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute ca funcţii publice vacante în planul de ocupare a funcţiilor publice. În acest caz, concursul se organizeaza dupa promovarea, transferarea si redistribuirea funcţionarilor publici, în conditiile legii.
Art. 10. - Concursurile prevazute la art.8 se organizeaza de către
a. Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de conducere de sef birou si sef serviciu;
b. autoritatea publică din administratia publică locală, pentru ocuparea functiilor publice de executie, a functiilor publice de conducere de sef serviciu si sef birou si, respectiv, a functiilor publice specifice vacante;
Art.11. - Programul de lucru al personalului va fi : Luni - Vineri, între orele 7-15
Program de audienţă : Luni între orele 9-12 şi Miercuri între orele 9-12
Art.12. - După aprobarea prezentului regulament, primarul va întocmii fişa postului pentru fiecare salariat în parte.

CAPITOLUL II - Atribuţiile personalului aparatului propriu al Primăriei comunei Găleşti :
Art.13. - În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, personalul din aparatul propriu al Primăriei comunei Găleşti are următoarele atribuţii :

PRIMARUL :
Atribuţiile şi răspunderile ce-i revin sunt următoarele :
a) asigură respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean;
b) asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local. În situatia în care apreciaza ca o hotarâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;
d) prezinta consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercită functia de ordonator principal de credite;
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de îndata consiliului local cele constatate;
h) ia măsuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigură ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
j) îndrumă şi supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia măsurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia măsuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;
o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigură repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
q) asigură întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;
r) exercită controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
s) îndeplineşte functia de ofiter de stare civila;
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numeşte si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
v) răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
x) organizează evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia măsuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
Primarul îndeplineşte si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însarcinarile date de consiliul local.

VICEPRIMARUL :
Atribuţiile şi răspunderile ce-i revin sunt următoarele :
1. Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate
2. Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor şi pagubelor provocate de animale;
3. Asigură întreţinerea drumurilor publice din comună, implantarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului şi pietonal, întreţinerea şanţurilor, menţinerea ordinii şi curăţeniei în localităţi;
4. Supraveghează târgurile, pieţele, oboarele, locurile şi parcurile de distracţie şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora;
5. Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin comunei;
6. Urmăreşte modul cum sunt rezolvate cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile cetăţenilor, prezentate autorităţii administraţiei publice locale prin scris şi în audienţe;
7. Sprijină gospodăriile populaţiei în creşterea producţiei agricole, vegetale şi animaliere, răspunde de apărarea contra degradării terenurilor agricole, ameliorarea şi folosirea integrală şi eficientă a terenurilor agricole.
8. Conduce evidenţa contribuţiei în muncă pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătăţire ţi întreţinere a păşunilor comunale, mobilizează deţinătorii de animale şi organizează lucrările specifice;
9. Asigură buna funcţionare a serviciilor de gospodărire comunală;
10. Asigură realizarea lucrărilor publice;
11. Acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător-
12. Colaborează cu Agenţia pentru Protecţia Mediului înconjurător, la întocmirea şi urmărirea aplicării măsurilor de protecţie a mediului în localităţile din comună;;
13. Contribuie la conservarea şi protecţia monumentelor istorice;
14. Răspunde de organizarea pazei obşteşti;
15. Urmăreşte modul de aplicarea a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru derularea planului comun de acţiune consemnat în Protocolul de colaborarea încheiat de Primăria Găleşti cu Postul de Poliţie Găleşti
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local şi primar.

SECRETAR :
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului sunt :
1. Conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale:
1. participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
2. coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
1. avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
2. asigură îndrumare şi la cerere asistenţă tehnică de specialitate în domeniul urbanismului şi a amenajării teritoriului la amplasarea şi executarea lucrărilor de interes local;
1. avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
2. urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
3. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat;
4. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
5. asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
6. asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
7. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
8. legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.
2. Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.
3. Suplineşte în caz de nevoie pe de delegat de stare civilă cu activitatea specifică.
4. Este secretarul comisiei locale pentru aplicarea legii fondului funciar.
5. Întocmeşte şi răspunde ca întocmirea Autorizaţiilor de funcţionare să fie conform Legii nr.507/2001 şi 300/2004 şi eliberează astfel de autorizaţii în baza dispoziţiilor primarului.
6. Este persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii:

1. analizează şi propune spre aprobare consiliului local, studiile privind amenajarea teritoriului, organizarea reţelei de localităţi, zonelor protejate construite şi naturale şi a zonelor turistice ale comunei;
2. culege, stochează şi prelucrează datele specifice pentru banca de date de urbanism şi amenajare a teritoriului;
3. verifică şi analizează cererile pentru eliberarea certificatului de urbanism, în corelare cu planurile urbanistice generale şi redactează certificatele de urbanism pentru lucrările din competenţa de aprobare, conform Legii construcţiilor;
4. verifică şi analizează cererile şi documentaţiile pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare, în corelare cu planurile urbanistice generale şi redactează aceste autorizaţii pentru lucrările din competenţa de aprobare, conform Legii construcţiilor,
5. operează înregistrarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire sau desfiinţare , în banca de date privind evidenţa acestor acte;
6. verifică în limita competenţelor situaţiile şi cazurile conţinute în sesizările şi reclamaţiile adresate de către persoanele fizice şi juridice, întocmeşte şi prezintă note informative, statistici şi redactează scrisorile de răspuns;
2. Este responsabilul cu evidenţa militară şi mobilizare la locul de muncă;
3. Îndeplineşte sarcinile speciale privind evidenţa recruţilor, încorporarea şi serviciul militar;
4. Îndeplineşte funcţia de inspector de protecţie civilă
5. Asigură întocmirea şi distribuirea Livretelor de familie.
6. Conduce registrul de gaj ;
7. Conduce Registrul de arendare în baza Legii nr.16/1994 cu modificările şi completările ulterioare;
8. Este persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, cu atribuţia de a primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus spre dezbaterea Consiliului Local al comunei Găleşti (L.52/2003).
9. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Lege sau încredinţate de către Consiliul local sau de către primar.

REFERENT CU ATRIBUŢII CONTABILE
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:
1. Conduce evidenţa veniturilor Consiliului şi unităţilor subordonate în Registrul pentru evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor în Registrul pentru evidenţa cheltuielilor.
2. Întocmeşte proiectul de buget şi contul de încheiere a execuţiei bugetare.
3. Răspunde de încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi din bugetul mijloacelor autofinaţate, precum şi alte fonduri.
4. Acordă controlul financiar preventiv.
5. Întocmeşte actele de decontare şi celălalte situaţii, ridică extrase de cont de la Trezorerie.
6. Solicită Direcţiei judeţene de finanţe sume în vederea acoperirii cheltuielilor în cadrul sumelor aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli.
7. Semnează actele de decontare privind plăţile şi încasările prin banca, precum şi CEC-urile de ridicare a numerarului.
8. Întocmeşte şi conduce cărţile de muncă ale angajaţiilor proprii, consemnează modificările intervenite în încadrarea personalului.
9. Întocmeşte dosarele de pensionare pentru angajaţii proprii.
10. Împreună cu primarul comunei analizează organigrama şi supune spre aprobare Consiliului local.
11. Împreună cu primarul elaborează fişa postului pentru aparatul propriu.
12. Pregăteşte documentaţiile pentru angajarea, transferul şi desfacerea contractului de muncă pentru aparatul propriu şi unităţi subordonate.
13. Stabileşte şi reactualizează garanţiile gestionarilor.
14. Verifică zilnic condica de prezenţă şi întocmeşte pontajul lunar, inclusiv pentru consilieri şi unităţi subordonate.
15. Întocmeşte statele de salarii pentru aparatul propriu şi consilieri, calculează drepturile salariale şi reţinerile datorate.
16. Efectuează verificarea drepturilor de cheltuieli pentru deplasări, detaşări.
17. Urmăreşte încasarea chiriilor şi a debitelor conform prevederilor legale.
18. Efectuează cel puţin o dată pe lună controlul inopinat al casei şi întocmeşte un proces-verbal de constatare
19. Întocmeşte situaţii operative privind încasările realizate la principalele impozite şi taxe din perioadele determinate. Păstrează, eliberează şi conduce evidenţa carnetelor chitanţiere şi asigură păstrarea tutror documentelor privind încasările şi vărsămintele efectuate de casier
20. Efectuează periodic controlul gestiunilor de valori materiale informând consiliul comunal asupra abaterilor constatate cu acest prilej. Răspunde de desfăşurarea lucrărilor de inventariere, de întocmirea formelor legale privind casarea şi declasarea bunurilor materiale, făcând propuneri pntru recuperarea pagubelor din domeniul public.
21. Întocmeşte rapoarte şi informări din domeniul financiar-contabil, întocmeşte dări de seamă contabile.
22. Întocmeşte contractele şi actele adiţionale pentru gestionarea patrimoniului şi urmăreşte derularea contractelor şi a realizării clauzelor contractuale.
23. Împreună cu primarul comunei încheie contracte de închiriere şi service pentru întreţinerea mijloacelor din dotare.
24. Face propuneri pentru clasări, casări, vânzări de mijloace fixe, obiective de inventar şi materiale.
25. Pregăteşte şi organizează desfăşurarea licitaţiilor pentru administrarea patrimoniului.
26. Împreună cu primarul comunei prezintă propuneri pentru cuprinderea lucrărilor noi în programele de investiţii anuale
27. Participă la recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, precum şi a lucrărilor de investiţii.
28. Ţine evidenţa mijloacelor fixe.
29. Ţine evidenţa obiectelor de inventar.
30. Răspunde de ţinerea evidenţei agenţilor economici din raza teritorială a comunei, urmăreşte modul în care aceştia îşi îndeplinesc obligaţia de viarare în contul administraţiei publice locale a 40 % din impozitul pe salar al angajaţiilor care desfăşoară activităţi în comuna Găleşti.
31. Întocmeşte şi eliberează adeverinţe salariaţiilor şi locuitorilor pe linia contabilităţii şi vechimii în muncă.
32. Face parte din comisia pentru autoritate tutelara si asistenta sociala
33. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Primar sau de către Secretar.

REFERENT CU ATRIBUŢII DE OPERATORUL DE ROL
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului :
1. Asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere.
2. Identifică materia impozabilă, constată şi stabileşte toate categoriile de impozite şi taxe locale datorate de contribuabili.
3. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru toate impozitele şi taxe locale cu debit datorat de contribuabili şi urmăreşte operarea acestora în Registrul Rol.
4. Urmăreşte întocmirea şi depunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili.
5. Gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar unic. Conduce matricole şi orice evidenţe operative pentru contribuabilii din sectorul de care răspunde.
6. Verifică periodic contribuabilii aflaţi în evidenţele fiscale (posesoare de bunuri impozabile) şi sinceritatea declaraţiilor de impunere, a modificărilor intervenite (corectând acolo unde este cazul a impunerilor iniţiale şi asigură încasarea diferenţelor de impozit stabilit).
7. Întocmeşte dosarele de urmărire şi participă nemijlocit la acţiunile de încasare integrală şi la scadenţă a taxelor stabilite.
8. Descoperă persoanele care desfăşoară actvităţi clandestine şi propune măsuri considerate necesare de a se lua pentru înlăturarea acestui fenomen.
9. Cercetează în termenele stabilite prin dispoziţiile legale, cererile reclamaţiile şi sesizările primite de la contribuabili şi face propuneri cu privire la modul de soluţionare a acestora.
10. Urmăreşte aducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite cu prilejul verificărilor anterioare.
11. Constată şi aplică sancţiunlie prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care nu respectă legislaţia fiscală şi ia măsuri ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
12. Întocmeşte şi supune aprobării actele de insolvabilitate, a scutirilor şi eşalonărilor de la plată.
13. Prezintă trimestrial situaţia încasărilor şi a plăţilor restante, propunând măsuri ce se impun.
14. Colaborează cu organele de constatare şi impunere judeţene.
15. Întocmeşte raportările lunare, trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară; conturile de debite încasări trimestriale şi anuale privind execuţia impozitelor, taxelor cu debit, precum şi situaţiile operative lunare privind încasările realizate, pe care le prezintă în termen organului financiar ierarhic superior.
16. Predă casierului (agentului fiscal) înştiinţările de plată şi procesele verbale de impunere după ce s-au efectuat operaţiunile de debitare în "Registrul rol unic" şi în Registrul de evidenţă a veniturilor, pentru înmânarea acestora contribuabililor, sub semnătură, pe dovezile de predare-primire. Pentru impozitele şi taxe, dovezile de predare-primire, semnate de contribuabili, sunt remise organelor de constatare şi impunere judeţene pentru a fi anexate la dosarele fiscale.
17. Ţine evidenţa debitorilor cărora li s-au întocmit şi aprobat acte de insolvabilitate şi urmăreşte dacă casierul (agentul fiscal) verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora.
18. Efectuează zilnic verificarea documentelor de casă prin punctarea sumelor din fiecare chitanţă emisă de organul de încasare cu cele înscrise în borderourile desfăşurătoare ale încasărilor.
19. Întocmeşte actele prevăzute de dispoziţiile legale care se eliberează cetăţenilor prin care se atestă situaţia lor fiscală.
20. Întocmeşte situaţiile (listele) anuale privind situaţia sumelor restante şi a sumelor plătite în plus pe surse de venituri.
21. Întocmeşte borderourile de scădere cu sumele reprezentând bonificaţiile acordate la plăţile făcute cu anticipaţie.
22. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primar şi secretar.

REFERENT CU ATRIBUŢII DE AGENT AGRICOL
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:
1. Conduce şi ţine la zii Registrul agricol, (conform prevederilor Legii nr. 68/1991, Ordonanţa Guvernului nr. 1/1992 precum şi Hotărârea Guvernului nr. 187/1997 şi a Normelor de aplicare a acesteia) inclusiv mişcarea efectivelor de animale, întocmeşte centralizatoarele prevăzute de lege pe această linie. Viziteaza saptamânal un numar stabilit de gospodarii, verificând datele înscrise în registrul agricol si miscarea efectivelor de animale.
2. Pentru centralizarea datelor, agentul agricol, cu sprijinul Consiliului Local şi a Viceprimarului, va verifica exactitatea datelor declarate de cetăţeni.
3. Întocmeşte şi depune în termen dările de seamă agricole.
4. Urmăreşte şi răpunde pentru : administrarea păşunilor comunale, organizarea păşunatului şi alegerea reprezentanţilor deţinătorilor de animale, contractarea ciobanilor, încheierea contractelor de păşunat, colectarea sumelor provenite din taxele de păşunat şi depunerea acestora în conturile speciale, precum şi efectuarea cheltuielilor din aceste fonduri.
5. Conduce evidenţa transcrierilor de animale, întocmeşte şi eliberează biletele de adeverire a proprietăţii animalelor.
6. Întocmeşte şi eliberează certificate de producător agricol şi adeverinţe cuprinzând date din Registrul agricol.
7. Întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi înscrisuri în legătură cu aplicarea Legii fondului funciar şi a altor normative cu privire la activitatea agricolă.
8. Participă la şedinţele Comisiei local de aplicare a legi fondului funciar, primeşte şi pune în discuţia Comisiei cererile, sesizările din partea deţinătorilor de terenuri agricole şi alte persoane fizice sau juridice, face propuneri cu privire la modul de rezolvarea a acestora, întocmeşte şi trimite comunicările cu privire la rezolvarea doleanţelor înregistrate.
9. Conduce evidenţa titlurilor de proprietate şi răspunde de transmiterea lor către titulari.
10. Asigură îndrumarea cetăţenilor în probleme agricole şi zootehnice.
11. Îndeplineşte pachetul de atribuţii ca ofiţer de stare civilă delegat:
- asigură întocmirea actelor şi faptelor de stare civilă , păstrarea, gestionarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă, sesizează instanţele de judecată în vederea anulării, rectificării sau completării actelor greşit întocmite ;
- păstrează registrele de stare civilă , exemplarul I , timp de 100 de ani şi asigură evidenţa, securitatea şi conservarea acestora;
- înscrie în actele de stare civilă menţiunile referitoare la schimbările intervenite în starea civilă a persoanei;
- eliberează la cererea organelor prevăzute de lege, extrase din registrele de stare civilă;
- stabileşte şi asigură necesarul de registre şi certificate de stare civilă;
- sesizează organele de poliţie asupra eventualelor cazuri de dispariţie în alb a certificatelor de stare civilă, participă la distrugerea şi arderea celor retrase, anulate;
- asigură tipărirea formularelor şi imprimatelor auxiliare activităţii de stare civilă;
- primeşte, păstrează, gestionează şi acordă coduri numerice personale;
- efectuează lucrări de registratură şi arhivarea actelor de stare civilă;
- răspunde de legalitatea şi oportunitatea datelor şi operaţiunilor înscrise în documente;
- prin dispoziţia primarului constată şi aplică sancţiuni contravenţionale la regimul actelor de stare civilă;
- colaborează cu organele judeţene de evidenţa informatizată a persoanei, de poliţie, de judecatorie, ale parchetului, de statistică, cu Centrul Militar, Notariate publice precum şi cu celelalte organe prevăzute de lege în vederea transmiterii şi soluţionării unor probleme în regim de stare civilă;
12. În lipsa secretarului preia atribuţiile cu caracter de urgente ale acestuia.
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primar şi secretar.

REFERENT CU ATRIBUŢII DE CASIER-AGENT FISCAL
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:
1. 1. Îndeplineşte sarcinile prevăzute pentru casierul Primăriei: Conduce registrul de casă, efectuează operaţinile cu numerar în relaţii cu trezorerie, angajaţi proprii, consilieri comunali şi cetăţeni (încasări şi plăţi, etc).
2. 2. Întocmeşte înştiinţările de plată pentru sumele primite spre debitare şi încasare de la alte organe (amenzi, imputaţii, despăgubiri, cheltuieli penale, etc. ) în situaţiile în care înştiinţările nu au fost trimise debitorilor de organele care au stabilit debitele.
3. 3. Înmânează sub semnătură contribuabililor înştiinţările de plată şi procesele verbale de impunere şi predă inspectorului dovezile de înmânare a acestora;
4. 4. Emite pentru sumele încasate chitanţe din chitanţierele oficiale;
5. 5. Calculează şi încasează majorările de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea termenelor legale şi acordă bonificaţii conform normelor legale, în cazul plăţilor făcute cu anticipaţie;
6. 6. Înscrie zilnic în borderourile desfăşurătoare sumele încasate pe surse şi predă borderourile contabilului şi operatorului de rol, operând în extrasul de rol încasările prin virament;
7. 7. Înregistrează debitele şi încasările în extrasul de rol, aplică măsurile de urmărire silită şi întocmeşte acte de insolvabilitate conform prevederilor legii;
8. 8. Verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa specială a insolvabililor şi urmăreşte permanent starea de insolvabilitate pentru aceşti contribuabili;
9. 9. Identifică pe raza de activitate persoanele care exercită diferite activităţi producătoare de venit sau posedă bunuri şi terenuri supuse impozitării, sesizând organele competente în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor;
10. Efectuează depunerea la bancă, sau poştă a tuturor sumelor încasate în termenul prevăzut din normele legale;
11. Conduce zilnic registrul de casă şi extrasul de rol;
12. Primeşte de la alte organe de încasare (verifică) şi de la mandatarii unităţiilor subordonate comunei sumele încasate de aceştia;
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primar şi secretar.

REFERENT CU ATRIBUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:
1. Realizează ansamblul de activităţi cu privire aplicarea reglementărilor, cu privire la domeniul asistenţei sociale - ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, etc.
1. Înregistreaza cererile pentru ajutor social, întocmeste fisa de calcul, înainteaza primarului dosarul complet pentru solutionare, întocmeste dispozitiile conform solutionarii, comunica solutia luata persoanei în cauza, tine evidenta dosarelor si opereaza modificarile survenite, întocmeste si înainteaza raporturile statistice în acest domeniu
2. Răspunde pentru întocmirea şi înaintarea dosarelor de alocaţii de stat pentru copii, desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor familiale complementare şi alocaţiilor de susţinere pentru familia monoparentală, indemnizaţii de naştere, întocmeste dispozitiile conform solutionarii.
3. Face parte din comisia pentru autoritate tutelara si asistenta sociala;
1. Întocmeşte anchetele sociale din domeniul asistenţei sociale.
2. Efectuează ansamblul de sarcini ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 102/1999 privind protecţia specială a persoanelor cu handicap - asistenţi sociali şi a altor reglementări din acest domeniu.
3. Contribuie la realizarea sarcinilor ce revine autorităţii administrative locale în domeniul protecţiei copilului.
4. Conduce Registrul general de intrare ieşire - primeşte şi înregistrează corespondenţa, adresele, circularele, cererile şi sesizările, se îngrijeşte de transmiterea actelor de corespondenţă către destinatar.
5. Conduce registrul cu Notele telefonice şi se îngrijeşte de transmiterea acestora la destinatari.
6. Răspunde de modul de efectuarea prestărilor de servicii cu fotocopiatorul din dotare.
7. Îndeplineşte pachetul de atribuţii cu privire la aplicarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale fiind desemnat ca persoană responsabilă cu probleme de arhivă:
8. Înregistrează şi ţine evidenţa documentelor intrate-ieşite potrivit legii;
9. Efectuează îndosarierea actelor, întocmeşte inventarul acestora - potrivit nomenclatorului aprobat;
10. Depune la depozitul arhivei documentele create în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces verbal;
11. Se preocupă de păstrarea şi selecţionarea documentelor din arhivă;
12. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către sau de către Primar şi Secretar.
GUARDUL
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:
1. Răspunde de păstrarea şi întreţinerea bunurilor din inventarul aparţinând Primăriei.
2. Anunţă pe cetăţenii invitaţi la Primărie sau în faţa Consiliului local.
3. Transmite comunicările personale şi oficiale pe teritoriul comunei.
4. Se îngrijeşte de curăţenia sediului Primăriei, încusiv în anexele gospodăreşti aparţinătoare.
5. Răspunde de îngrijirea resurselor hipo şi a atelajelor specifice.
6. Înmâneaza ordinele de chemare la recrutare sau la încorporare
7. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Primar sau de către Secretar.
Programul de lucru special al guardului:
- zile de lucru 6-11 şi 16-18
- zile de odihnă şi sărbători legale: 1oră/zii pentru gospodărie

BIBLIOTECAR
Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului sunt :
1. Răspunde de gestionarea fondului bibliotecii, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în gestiunea bibliotecii şi a căminelor culturale;
2. Răspunde de încheierea contractelor de închiriere a spaţiilor căminelor culturale de pe raza comunei, cu ocazia diferitelor evenimente (nunţi, baluri, manifestări culturale, reuniuni, etc.) şi eliberează autorizaţii în acest sens.
3. Răspunde pentru gestionarea bunurilor căminului cultural din Găleşti;
4. Asigură derularea în conditii corespunzatoare a spectacolelor si manifestatiilor culturale organizate în caminul cultural Găleşti;
5. Informează trimestrial primarul comunei despre activitatile culturale desfasurate;
6. Participă la lucrările de arhivistică prin efectuarea de îndosariere a actelor.
7. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Primar sau de către secretar.

CAPITOLUL III - Dispoziţii finale :
Art.14. - Aparatul propriu al Primăriei format din funcţionari publici şi personal contractual are obligaţia să respecte prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici. Codul de conduita a functionarilor publici, denumit în continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor publici. Obiectivele codului de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publică. Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele: a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii; b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea functiei publice; c)asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau similare; d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; e)impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea functiei publice; f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta functie; g) libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; h).cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice si în îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta; i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici în exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
Art.15. - Membrii aparatului propriu al Primăriei comunei Găleşti au obligaţia să respecte întocmai prevederile Normelor Generale de Conduita Profesionala a functionarilor publici :
15.1. - (1) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practica, în scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
(2) În exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a câstiga si a mentine încrederea publicului în integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
15.2. - (1) Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
15.3. - (1) Functionarii publici au obligatia de a apara în mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici le este interzis:
a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care autoritatea sau institutia publica în care îsi desfasoara activitatea are calitatea de parte;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de lege;
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice în vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice în care functionarul public respectiv îsi desfasoara activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii.
15.4. - (1) În îndeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.
(2) În activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
15.5. - (1) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre functionarii publici desemnati în acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, în conditiile legii.
(2) Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de conducatorul autoritatii ori institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnati în acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, având obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta
punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice în cadrul careia îsi desfasoara activitatea.
15.6. - În exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, în afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze, în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
15.7. - În considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii în actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si în scopuri electorale.
15.8. - (1) În relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra în legatura în exercitarea functiei publice, prin:
a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.
(3) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice, prin:
a) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevazute la alin. (1)-(3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
15.9. - (1) Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica în cadrul unor organizatii internationale, institutii de învatamânt, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.
(2) În relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) În deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa încalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.
15.10. - Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea în exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste functii.
15.11. - (1) În procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si îndeplinirea atributiilor în mod privilegiat.
15.12. - (1) În exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei în functia publica pentru functionarii publici din subordine.
(2) Functionarii publici de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea în functia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3.
15.13 - (1) Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, în alte scopuri decât cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit în exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.
(4) Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
15.14. - (1) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionând în orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinând autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.
(3) Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice în interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.
15.15. - (1) Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vânzarii în conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii bunului respectiv;
c) când poate influenta operatiunile de vânzare sau când a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si în cazul concesionarii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte conditii decât cele prevazute de lege.
15.16. - Functionarii publici au obligatia sa respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.
Art. 16. - (1) Pentru activitatea desfasurata functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime în munca;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul gradului.
e) drepturile prevăzute în contractul colectiv al sindicatului
(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, în conditiile legii.
(3) Salarizarea functionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.
Art. 17. - (1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti în categoria înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale.
(2) Functionarii publici, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), pot, în mod liber, sa înfiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat în cadrul acestora.
Art. 18. - Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, în conditiile legii, cu respectarea principiului continuităţii si celerităţii serviciului public.
Art. 19. - Functionarii publici sunt obligati sa urmeze forme de perfectionare profesionala, organizate de Institutul National de Administratie sau alte institutii abilitate potrivit legii, a caror durata cumulata este de minimum 7 zile pe an.
Art. 20 - În cadrul autorităţilor publice locale prin asociere se constituie, prin act administrativ al Consiliului local, comisia de disciplina, care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au savârsit, şi comisia paritara care are ca atributii: a) participarea, cu rol consultativ, la negocierea de catre autoritatile si institutiile publice a acordurilor cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentatii acestora; b) participarea la stabilirea masurilor de îmbunatatire a activitatii autoritatilor sau institutiilor publice pentru care sunt constituite; c) urmărirea permanentă a realizării acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile si institutiile publice; d) întocmirea rapoartelor trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.
Consiliul Local al comunei Găleşti a aprobat prin Hotărârea nr. 4/2004 ca organizarea şi funcţionarea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare în cadrul Primăriei comunei Găleşti să se efectueze prin comisii comune prin asocierea Consiliului Local al Comunei Găleşti cu Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, cu Consiliul Local al Comunei Măgherani şi Consiliul Local al Comunei Vărgata a În baza propunerilor primarului şi a propunerilor funcţionarilor publici se stabilesc reprezentanţii consiliului local în cadrul comisiei de disciplină comună şi în cadrul comisiei paritare comune astfel :
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
Funcţia în cadrul autorit.publice
Desemnat de :
Obs.
Comisia de disciplină
1
Tóth Ferenc
Secretar
Funcţ. publici
2
Kis Ioan
Referent agent agricol
Primar
ca membru supleant
Comisia paritară
1
Csiki Albert
Referent casier
Funcţ. publici
2
Tóth Erzsébet
Referent Operator rol
Primar
ca membru supleant
Art.21. - Toţi salariaţii din aparatul propriu al Primăriei comunei Găleşti sun obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament, în acest sens, prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa celor vizaţi.
Art.22. - Neîndeplinirea în condiţii corespunzătoare şi la termenele stabilite a obligaţiilor prevăzute în prezentul Regulament atrage sancţionarea salariaţilor după caz: disciplinar, administrativ, material sau penal.
Art.23. - Prezentul Regulament va fi modificat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în baza cărora a fost elaborat, inclusiv în cazul în care se modifică organigrama.
REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLEŞTI, aprobat prin HCL nr. 8*/13.09.2004, se completează cu următoarele:
Reguli de aplicare a prevederilor din Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicată
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
precum şi măsurile de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă
a salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează instituite prin OUG nr. 96/2003

Cap I.
În aplicarea Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Conform art. 8 din Legea nr. 202/2002 angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor.
Angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii:
(1) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În conformitate cu prevederile alin. (1), din Legea nr. 202/2002 de egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum şi lucrătorii din agricultură.
Prevederile legii se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal contractual, din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice.
Conform art. 12 din Legea nr. 202/2002 - pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;
b) să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii şi a hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unităţilor pentru prevenirea oricărui act de discriminare bazat pe criteriul de sex;
c) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
Conform art. 13 din Legea nr. 202/2002:
(1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 202/2002, la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei sindicale sau reprezentanţilor salariaţilor care au competenţa să acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit art. 39 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 .

Cap. II
În aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (măsurile de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă
a salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează)
Regulamentul intern a Primăriei comunei Găleşti se completează cu toate prevederile ce se referă la angajator şi angajaţi aşa cum acestea sunt formulate în OUG nr. 96/2003 aşa cum a fost aprobat prin Legea nr. 25 din 5 martie 2004 cât şi în conformitate cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
Textul de bază din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă este următoarea:
Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2006
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 29 noiembrie 2005:
- Legea nr. 25/2004, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.

În temeiul art. 144 alin. (4) din Constituţie,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsuri de protecţie socială pentru:
a) salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator;
b) cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a).
ART. 2
În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite după cum urmează:
a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile lor de muncă;
b) locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;
d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c) - e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.
ART. 3
(1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) - e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.
(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25.
ART. 4
Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:
a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
b) salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) - e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.
ART. 5
(1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.
(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
ART. 6
(1) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 7
(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) - e), acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.
(2) De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 8
Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.
ART. 9
În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) - e) şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor prevăzute laart. 5 alin. (1), angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
ART. 10
(1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) - e) au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:
a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);
b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
ART. 11 *** Abrogat
ART. 12
(1) Pentru salariatele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) şi îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
(2) Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
(3) Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.
ART. 13
În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
ART. 14
Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) şi e) nu pot fi obligate de către angajator să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţi sau condiţii de muncă prevăzute la lit. A şi B din anexa nr. 2.
ART. 15
Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
ART. 16
Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în condiţiile prevăzute la art. 2lit. g) şi în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 17
(1) Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.
(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.
ART. 18
Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, regulamentele interne ale unităţilor trebuie să conţină măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte acte normative în vigoare.
ART. 19
(1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) - e) nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.
(2) În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate la alin. (1) este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.
(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal, conform art. 10 şi11.
ART. 20
(1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) - e) nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat.
(2) În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat se încadrează în prevederile art. 2 lit. c) - e), angajatorul are obligaţia ca, pe
baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.
(3) Denumirea şi enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Prevederile art. 19 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
ART. 21
(1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c) - e), din motive care au legătură directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediu de maternitate;
d) salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
ART. 22
(1) Salariatele prevăzute la art. 21 alin. (1), ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.
(2) Acţiunea în justiţie a salariatei prevăzute la alin. (1) este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.
ART. 23
În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
ART. 24
(1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată prevăzută la art. 21 are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate, precum şi inspectoratului teritorial de muncă ori, după caz, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.
ART. 25
(1) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau, după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei prevăzute la art. 23, are obligaţia să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă sau, după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate.
ART. 26
(1) Angajatorii au obligaţia să afişeze la loc vizibil, în fiecare dintre unităţile pe care le deţin, câte o copie a prezentei ordonanţe de urgenţă, o perioadă de 6 luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Reprezentanţii sindicali sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor având atribuţii privind asigurarea respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, desemnaţi în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, au obligaţia de a organiza semestrial, în unităţile în care funcţionează, informări privind prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 27
(1) Încălcarea următoarelor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 17, 18 şi art. 26 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15,19, art. 20 alin. (2) şi (4), art. 21 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către:
a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă pe a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului şi, respectiv, de către personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru contravenţiile la dispoziţiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2) şi (4),art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 26 alin. (1);
b) personalul împuternicit din casele judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru contravenţiile la dispoziţiile prevăzute la art. 11;
c) personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei sanitare în vigoare, pentru contravenţiile la dispoziţiile prevăzute la art. 4, 5, 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 14, 15, art. 17 alin. (2) şi art. 19 alin. (2).
ART. 28
Contravenţiilor prevăzute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
ART. 29
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 30
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data depunerii la Parlament şi se aplică începând cu data de 1 februarie 2004.
ART. 31
În termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ANEXA 1
LISTA
minimală a agenţilor, procedeelor şi condiţiilor de muncă susceptibile să prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire în art. 5
A. Agenţi
1. Agenţi fizici, consideraţi ca agenţi cauzali pentru leziuni ale foetusului şi/sau dezlipirea de placentă, în special:
a) şocuri, vibraţii sau mişcări bruşte;
b) manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare;
c) zgomot;
d) radiaţii ionizante;
e) radiaţii neionizante;
f) ambianţe termice extreme, reci sau calde;
g) mişcări şi poziţii de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul unităţii), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - e).
2. Agenţi biologici
Agenţii biologici din grupele de risc 2, 3 şi 4, definite astfel conform legislaţiei în vigoare, în măsura în care se cunoaşte că aceşti agenţi sau măsurile terapeutice cerute de existenţa lor pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2.
3. Agenţi chimici
Următorii agenţi chimici, în măsura în care se ştie că pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2:
a) agenţii cancerigeni şi/sau mutageni, în măsura în care nu sunt menţionaţi în listele de valori limită de expunere profesională la agenţi chimici şi pulberi din normele generale de protecţie a muncii şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2;
b) agenţii chimici prevăzuţi în lista de valori limită de expunere profesională la agenţi chimici din normele generale de protecţie a muncii;
c) mercurul şi derivaţii săi;
d) medicamentele antimitotice;
e) monoxidul de carbon;
f) agenţii chimici periculoşi cu cale de absorbţie cutanată.
B. Procedee
Procedeele industriale ce pot duce la apariţia cancerului, prevăzute în normele generale de protecţie a muncii.
C. Condiţii de muncă
Activităţi subterane miniere.

ANEXA 2
LISTA
minimală a agenţilor, procedeelor şi condiţiilor de muncă, la care se face referire înart. 14
A. Salariatele gravide prevăzute la art. 2 lit. c)
1. Agenţi
a) Agenţi fizici:
- activitatea în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incinte presurizate şi la scufundări subacvatice
b) Agenţi biologici:
- toxoplasma;
- virusul rubeolei,
exceptând cazurile în care se dovedeşte că salariata gravidă este suficient protejată faţă de aceşti agenţi prin imunizare.
c) Agenţi chimici:
- plumbul şi derivaţii acestuia, în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman.
2. Condiţii de muncă
Activităţi subterane miniere
B. Salariatele care alăptează, prevăzute la art. 2 lit. e)
1. Agenţi
Agenţi chimici - plumbul şi derivaţii săi, în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman.
2. Condiţii de muncă
Activităţi subterane miniere.
---------------
Temei legal:
La Cap. I
- LEGE Nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicată
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
la Cap. II
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
- LEGE Nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
- HGR nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

04 July 2018