Recrutare personal

Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
    b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
    c) să fie apt din punct de vedere medical;
    d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
    e) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
    f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar în condiţiile art. 10 lit. c)
(ART. 10-Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condiţiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare i se pot aplica următoarele sancţiuni:
c) rezilierea contractului.)

 


  La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
    a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialităţile: pompieri, protecţie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
    b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre.